استانداردها عایق های حرارتی


استانداردهای ASTM مرتبط با مواد عایق، روش های تست و اندازگیری، خواص، الزامات و سایر مباحث مرتبط با عایق های حرارتی

 

C167: روش های تست ضخامت و چگالی عایق های حرارتی پتویی یا لحافی.

C168: واژگان و عبارات تخصصی عایق های حرارتی.

C177: روش های تست و اندازگیری شار انتقال حرارت حالت پایدار (Steady-State) و خواص انتقال حرارت با روش Guarded Hot Plate.

C203: روش های تست و اندازگیری میزان بار شکست و مقدار انعطاف پذیری عایق های حرارتی بلوکی.

C236: روش های تست و اندازگیری عملکرد حرارتی حالت پایدار قطعات و بلوک های ساختمانی بوسیله روش Guarded Hot Box

C272: روش های تست و اندازگیری ضریب جذب آب مواد میانی ساندویچ پنل های ساختمانی.

C303: روش های تست و اندازگیری چگالی عایق های حرارتی بلوکی شکل.

C335: روش های تست و اندازگیری خواص انتقال حرارتی حالت پایدار لوله های افقی.

C356: روش تست و اندازگیری انقباض و انبساط خطی عایق حرارتی پیش شکل داده شده دما بالا در حالت غوطه وری در حرارت.

C390: روش های نمونه گیری و مقبولیت عایق های حرارتی پیش شکل داده شده.

C411: روش ارزیابی رفتار عایق در تماس با سطح گرم برای عایق های حرارتی دما بالا.

C447: روش های تخمین حداکثر دمای کاری عایق های حرارتی.

C518: روش های تست و اندازگیری خواص انتقال حرارت حالت پایدار بوسیله ابزار سنج شار حرارتی.

C550: روش های اندازگیری صاف بودن و مربعی بودن عایق های حرارتی بلوکی و تخته ای.

C585: روش های اندازگیری قطر داخلی و خارجی و اندازه های اسمی عایق های حرارتی صلب لوله ای و تیوبی (سیستم NPS).

C665: مشخصات فنی عایق های حرارتی پتویی پشم معدنی برای سازه های سبک و شاسی های از پیش ساخته شده.

C680: روش های اندازگیری و تعیین مقدار حرارت جذب شده (Heat Gain) و تلف شده (Heat Loss) و درجه حرارت سطح برای لوله ها و تجهیزات عایق شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری.

C871: روش های تحلیلی شیمیایی مواد عایق های حرارتی و تعیین یون های نفوذی کلراید، فلوراید، سیلیکات و سدیم.

C976: روش های تست و ارزیابی عملکرد حرارتی بلوک های ساختمانی با روش Hot Box کالیبره شده.

C1045: روش های محاسبه خواص انتقال حرارت از شار حرارتی اندازگیری شده در حالت پایدار.

C1058: روش های انتخاب دمای تست برای ارزیابی و گزارش خواص حرارتی عایق حرارتی.

C1101 / C1101M: روش های طبقه بندی و تست انعطاف پذیری یا صلبیت عایق های الیاف معدنی پتویی و تخته­ا.

C1104 / C1104M: روش اندازگیری مقدار رطوبت جذب شده عایق های الیاف معدنی بدون پوشش.

C1114: روش تست و اندازگیری خواص انتقال حرارت حالت پایدار بوسیله روش Thin-Heater.

C1136: مشخصات فنی پوشش های ضدبخار انعطاف پذیر با نفوذپذیری کم برای عایق های حرارتی.

C1303: روش های تست، ارزیابی و تخمین تغییرات دراز مدت (در طول زمان) در مقاومت حرارتی فوم های پلاستیکی سلول بسته صلب و بدون پوشش، بوسیله برش آنها و نگهداری در شرایط آزمایشگاهی.

C1304: روش های مشخص کردن میزان بوی متساعده از مواد عایق حرارتی.

D883: واژگان تخصصی مربوط به پلاستیک ها.

D1621: روش های تست و اندازگیری استحکام فشاری پلاستیک های سلولی و صلب.

D1622: روش های تست و اندازگیری چگالی ظاهری پلاستیک های سلولی و صلب.

D1623: روش های تست و اندازگیری خواص کششی و کشش چسبندگی پلاستیک های سلولی و صلب.

D2126: روش های تست و اندازگیری رفتار پلاستیک های سلولی و صلب در مقابل پیرشدگی ناشی از رطوبت.

D2856: روش های تست و اندازگیری مقدار محتوی سلول های باز در پلاستیک های سلولی و صلب، با روش Air Pycnometer.

C1335: روش های تست و اندازگیری مقدار محتوی غیرالیافی (شات) عایق های حرارتی پشم سنگ و پشم سرباره.

E84: روش های تست و ارزیابی خواص سوختن سطحی و انتشار شعله مواد ساختمانی.

E96: روش های تست و ارزیابی مقدار انتقال رطوبت درون مواد.